• image
 • image
 • image

За проекта

СТАРА ПЛАНИНА - НОВА МРЕЖА

Общите цели на проекта са:

 • “Да се подобри капацитета на региона за справяне с ключови въпроси чрез обединяване на ресурси, обмяна на опит и информация”.
 • “Да се създадат условия за засилване на териториалната интеграция, което ще осигури балансирано и устойчиво развитие на граничния регион”.

Четирите ключови области за развитие на граничния (области Видин, Бор и Зайчар) регион са:

 1. инфраструктура
 2. селско стопанство 
 3. околна среда
 4. туризъм

Четирите области се появяват като приоритети в:

 • Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Видин 2010-2013.
 • Стратегия за регионално развитие на регион Тимок (области Бор и Зайчар) 2010 – 2015.

Самата База знания ще се състои от 3 под- бази данни:

 1. Документи за планиране развитие (например: документи за местното и регионалното развитие,местни планове за опазване на околната среда, Общински устройствени планове,  Секторни проучвания, Планове за действие, Генерални планове и др.)
 2. Профили на експерти, които са на разположение в трансграничния регион – въпреки че има опит в региона, по-често се ангажират външни експерти тъй като няма налична информация за експертния потенциал в рамките на региона. Базата данни ще включва информация за натрупания опит в съответната ключова област.
 3. Научни трудове и изследвания –по-голяма част от научните статии, изследвания, дисертации др. свързани с региона, не са налични в момента. През последното десетилетие бяха предприета многобройни проучвания в различни сектори, но те могат да бъдат намерени само в София и Белград, там където са били създадени. Регионалната „База данни” ще извади от архивите важните научни трудове и проучвания и ще ги направи широко достъпни. Различни значими за региона изследвания, проучвания,научни трудове ще бъдат картографирани.


Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.
 

Този сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на RARIS-Regionalna agencija za razvoj istoče Srbije и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.