1. Анонимен (2006): Тематична Стратегия за Опазване на Почвата. Обобщение на оценката на въздействието, Брюксел.
  2. Анонимен (2011): Програма за систематичен мониторинг на качеството на почвата на територията на Република Сърбия. Министерство на Околната Среда и Пространственото Планиране, Белград.
  3. Анонимен (2015): Защита на Околната Среда в Законодателството и Практиката, Мисия на ОССЕ в Сърбия, Белград.
  4. Анонимен (2016): Доклад за икономическите инструменти за опазване на околната среда в Република Сърбия за 2016г., Агенция за Опазване на Околната Среда, Министерство на Околната Среда на Република Сърбия, Белград.
  5. Анонимен: (2018): Правни и икономически аспекти на прилагането на принципа „замърсителят плаща“. Институт за Икономически Науки, Белград.
  6. Божич, В. (2014): Проекти за опазване на околната среда - почистване и възстановяване. Министерство на Земеделието и Опазването на Околната Среда на Република Сърбия, Белград.
  7. Дефра (2009): Защита на нашите Води, Почви и Въздух. Кодекс за Добра Земеделска Практика за земеделски производители, производители и земевладелци. TSO, Великобритания.
  8. Дорфър, Айла (2018): Ръководство за Устойчиво Управление на почвата на местно ниво в Република Сърбия, Белград.
  9. Джорджевич Д., Евтимов, , Антич, Д: Преглед на историческото развитие на пестицидите и токсикологичните паралели, Производство, Съвети за Защита на Растенията, Охрид, 2003.
  10. Дордевич, Сладана, Пеич Душица, Милошевич, С., Павлович Слободанка, Вуювич, Зоран (2018): Подход за участие в развитието на LEAP - казус на град Смедерево. Сварог, 16, 278-
  11. Дурович Рада (2011): Процеси за Определяне Съдбата на Пестицидите в Почвата, Пестицидите - Fitomedina, 26 (1), 9-22, Белград.
  12. Европейска Комисия (2014 г.): Европейският Съюз обясни. Околна Среда. Брюксел.
  13. Европейска Комисия (2019): Преглед на екологичните дейности за Хърватия 2019, Доклад за Хърватия, Брюксел.
  14. Европейска комисия (2010): Стратегия на Европейския Съюз за Дунавския Регион, План за Действие, Брюксел.
  15. FAO (2015): Земеделска Политика и Европейска Интеграция в Югоизточна Европа, Будапеща.
  16. Форгич, Гордана (2014): Правилното прилагане на пестициди като основа за успешна защита на растенията и опазване на околната среда, PSSS "Sombor" Sombor.
  17. Град Зайчар (2012): Програма за опазване на околната среда на територията на град Зайчар за периода от 2012 до 2019, Зайчар.
  18. Гвозденович Милка, Петрович Таня, Берона, B., Богданович, Търнавац Душица (2014): Участието на обществеността в опазването на природата - примери за добри практики от страни от ЕС. Млади изследователи на Сърбия, Белград
  19. Jones, , Panagos, P., Barcelo, S., Bouraoui, F., Bosco, C., Dewitte, O., Gardi, C., Erhard, M., Hervas de Diego, F., Hiederer, R., Jeffery, S., Lükewille, A., Marmo, L., Montanarella, L., Olazabal, C., Petersen, J., Penizek, V., Strassburger, T., Toth, G., Van den Eeckhaut, M., Van Liedekerke, M., Verheijen, F., Viestova, E., Yigini, Y. (2012): Състоянието на почвата в Европа. Служба за публикации на Европейския съюз. JRC, Италия
  20. Комненич Душанка (2012): Архуската Конвенция. Нов подход към опазването на околната среда. ПРАВНО ЗАПИСВАНЕ, III година, бр. 1 (2012) Юридически факултет на Съюза, 153-176.
  21. Кръстич , Йованович Соня, Станишич Мая, Стоянович, Мая (2012): Държавна помощ - Инструмент за околната среда в Европейския съюз и Сърбия, „ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕМИ“, Икономически факултет Ниш, № 2, 205-220, Ниш
  22. Марич M, Антоневич M Алагик С. (2013) Изследването на възможността за използване на някои диви и култивирани растения като хиперакумулатори на тежки метали от замърсена почва, Environment Sci Poll Res20 (2), 1181-1188
  23. Марич, Мирослава (2014): Проучване на възможността за използване на някои диви и култивирани растения като хиперакумулатори на тежки метали от замърсена почва, докторска дисертация. Университет в Белград, Технически Факултет в Бор, Бор.
  24. Миятович Миряна, Обрадович , Иванович M (2007): Защита на зеленчуците от болести, вредители и плевели.
  25. Никич, З. Летич К., Ковачевич Л., Николич, Весна (2013): Състояние на екологични елементи в широк район на бивши уранови мини в басейна на Тимок на Свърлиг. Пратеник на Лесотехническия Факултет Белград, № 107, 163-174, Белград.
  26. Новакович В., Томич , Николич Н., Петрович Д. (2018): Замърсяване и защита на почвата и подземните води, Нови Сад.
  27. План за надзор върху околната среда за 2018 г. Сектор за екологичен надзор и предпазни мерки, Министерство на околната среда на РС, Белград.
  28. Райкович, M. (2018): Контрол на плевелите чрез прилагане на пламък при царевица и соя, докторска дисертация, Земеделски Факултет Земун.
  29. Саркович Александра (2017): Интензивно земеделско производство като източник на замърсяване на околната среда, интернет портал, RTS, Белград.
  30. Сехович, С. (2012): Ролята на образованието по околна среда за опазване и подобряване на околната среда. Факултет по педагогическо образование Белград.
  31. Ташич, Славка (2014): Прилагане на Агроикономическата Политика на ЕС за Развитие на Селското Стопанство и Селските Райони на Сърбия, Докторска Дисертация, Факултет по Икономика и Инженерно Управление в Нови Сад.
  32. Трикич, Невенка (2014): Прилагане на мерки за защита и опазване на почвата върху земеделските стопанства във Войводина. Дипломна Работа. Университет в Нови Сад, Селскостопански факултет, Катедра за полски и зеленчукови култури, Нови Сад.
  33. „За Нашата Страна” (2017): № 58.
  34. Закон за Опазване на Почвата (Държавен Вестник на Република Сърбия, брой 112/2015).
  35. Правителство на Република Сърбия (2010): Указ за определяне на критерии за определяне статуса на застрашената среда и приоритети за санация и оздравяване (Официален вестник на Република Сърбия, 22/10).
  36. Отчет за Дейността на ОД „Земеделие“ - Видин към 31 Декември 2018.;
  37. Национална Програма за Действие за Устойчиво Управление на Земите и Борба с Опустиняването в Република България (актуализация за програмния период 2014-2020.
  38. Регионален Отчет за Състоянието на Околната Среда за 2018 на РИОС-Монтана.
  39. Управление на Околната Среда за По-Добър Живот в Училище - Ръководство за Учители.
  40. Закон за Опазване на Почвата.
  41. Закон за Опазване на Околната Среда.
  42. Русева, С. (2015): Възможности за продуктите и екологичните рискове на земите в Северозападна България, Сборник научни трудове 138 стр., ISBN 978954-749-1076.
  43. Динев, Н. и М. Христова (2015): Проблеми с устойчивото използване на земята при замърсяване с тежки метали. Б: Сборник от научни трудове: Продуктивни опортюнити и екологични рискове на земите в Северозападна България. PSS-Eko.ISBN 978-954-749- 107-6, стр. 73-8.

   

  Интернет адреси:

  http://eur-lex.europa.eu. Директива 2008/1/ЕО за интегрирана превенция и контрол на замърсяването - нова версия.

  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

  https://www.nationalgeographic.rs

  https://www.ekapija.com. С помощта на DREPR са изградени 29 съоръжения за обезвреждане на оборски тор в 29 стопанства - 12 фермери се готвят да подпишат договори.

  https://www.akademijaart.hr (2016): Министрите на земеделието на Г-20 са ангажирани с устойчивото земеделие и борбата с антибиотичната резистентност.

  https://www.poljoprivreda.info : Икономически ефекти от локализацията на храните (3).

  https://poljoprivreda.info: Земеделската земя изчезва.   

  https://www.agroklub.rs: ЕС губи 275 хектара земеделски земи всеки ден !?

  https://en.wikipedia.org/wiki/Vidin

  https://www.zajecar.info

  http://www.zelenamrežavojvodine.org. Основи на добрата селскостопанска практика.

  http://www.poljosfera.rs. Добрата селскостопанска практика като основа за биологично производство.

  http://Ekologiskt Lantbruk (2005): nr 47, Стокхолм, Швеция.

  http://Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Класическа (конвенционална) селскостопанска продукция -  отрицателни последици.

  http://www.agroekonomija.rs: Karolić, R: Оран (I): Деградация на земеделските почви в Европейския съюз.

  http://www.EurActiv.rs: ЕС подготвя нова екологична стратегия.

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.: Какво е LEAP?

  http://www.dnevnik (2018): No manure means that Serbian fields will become fruitless - Urgent increase of livestock needed. Novi Sad

  http://www.bio.bgd.ac.rs: Симич, Субаков Гордана - Система за мониторинг и биоиндикатори.

  https://ecosys.eea.government.bg/SoilMonPublic/;

  http://eea.government.bg/en/nsmos/soil - Мониторинг на земята и почвата

  http://eea.government.bg/en/soer/2017/ - Използване на земята и състояние на почвата

  https://uard.bg/files/custom_files/files/documents/opoksredazem.pdf - Основно обучение по въпросите на опазването на околната среда в селското стопанство

  http://cbs.uni-ruse.bg/site/news - „Опазване на почвите в България“ - проект на Русенския университет „Ангел Кънчев“, финансиран от Фондация „Америка за България“

  https://www.researchgate.net/publication/325054543_Izsledvane_na_osnovni_fiziko-himicni_parametri_na_pocvenoto_plodorodie

  https://vidin.government.bg/klimat-i-relef

  https://www.moew.government.bg/bg/pochvi/

  https://www.ecology-and-infrastructure.bg/en/predotvratyavane-na-zamarsyavaneto-na-pochvata/2/116


  Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата затрансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020.

  Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия Interreg-IPA, CCI No 2014TC16I5CB007. 007. Съдържанието на website е отговорност единствено на Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

   

  Trg oslobođenja bb
  19000 Zaječar, Serbia

  phone/fax. +381 (0)19 426 376
  phone/fax. +381 (0)19 426 377

  e-mail. office@raris.org
  web. www.raris.org

  Ул. „Георги Димитров” № 1
  3840 Boinica, Bulgaria

  phone. +359 (0) 886 46 25 73
  fax. +359 (0) 9333 24 36

  e-mail. boinica@mail.orbitel.bg
  web. obshtina-boinica.com

  © 2020. Soil preservation initiative. All Rights Reserved.